ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กีฬาสีกลุ่มรอบเมือง 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมวันเด็ก 2563

การประชุมการรายงานแผนปฏิบัติการ ตามมาตรการด้านควาปลอดภัยจาคโรคโควิด 19 19 พ.ค.63


ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที 16/2563 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจำนวนผู้เข้าชม